zapytania email: biuro@marzenia24.pl
Wczasy
Wycieczki objazdowe
Kontakt
O nas
Praca
Bon Wakacyjny
Grupy
Kraj / Region
Ilość osób
Wyjazd od
Powrót przed
Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ  www.salonyfirmowe.pl

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej 
www.salonyfirmowe.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny www.salonyfirmowe.pl
2. Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta z witryny internetowej www.salonyfirmowe.pl  niniejszym wyraża zgodę na Ogólne Warunki korzystania z witryny internetowej w brzmieniu określonym poniżej.
3. Właścicielem  witryny www.salonyfirmowe.pl jest spółka ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
II. SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1. Właściciel – spółka.
2.  Witryna: witryna internetowa  – grupa stron internetowych otwieranych za pośrednictwem przeglądarek internetowych na komputerze użytkownika, przeglądarka treści na poszczególnych stronach internetowych związanych z  propozycjami wyjazdów organizatora wyjazdów ............... na podstawie umowy licencyjnej polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu wysłania zapytania ze strony  o szczegóły zamieszczone na stronie www.salonyfirmowe.pl Na adres Salonu Firmowego Biura Podróży........
3. Adres mailowy Salonu Firmowego Biura Podróży : info@salonyfirmowe.pl
4. Pracownik, pracownicy: pracownik, pracownicy Salonu Firmowego Biura Podróży
5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z witryny www.salonyfirmowe.pl po przez  oglądanie,  czytanie, przeglądanie i wysyłanie zapytania dotyczącego zamieszczonych w witrynie www.salonyfirmowe.pl treści.
6. Zapytanie ze strony: mail wysłany do pracowników Salonu Firmowego z pytaniem dotyczącym treści zawartych na stronie.
7. Materiał – tekst, obrazy, mapy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane zamieszczone w witrynie www.salonyfirmowe.pl przez właściciela strony za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej.
8. Usługi – przedstawianie za pośrednictwem witryny www.salonyfirmowe.pl  treści, propozycje cenowe związane z wyjazdami organizowanymi przez ........................................................................, potwierdzenie ceny i dostępności następuje po przez wysłanie zapytania ze strony na adres Salonu do pracowników Salonu lub telefonicznie dzwoniąc na podane na stronie kontakty telefoniczne.
9. Informacje – opisy hoteli, kierunków, dane adresowe, warunki promocji, warunki uczestnictwa, warunki ubezpieczenia zamieszczone w witrynie www.salonyfirmowe.pl
10. Internet service provider, Dostawca:  dostawcy usług internetowych związanych z propozycjami cenowymi organizatora.
11. Organizator – firma organizująca imprezy turystyczne (wyjazdy)........................................
12. strona internetowa: poszczególne strony witryny www.salonyfirmowe.pl zawierające treści związane z materiałami i usługami.

III. UŻYTKOWNICY

1. Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku. Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych.
2. Wysyłając zapytanie ze strony www.salonyfirmowe.pl. Użytkownik oświadcza, iż podane przez  niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez właściciela witryny www.salonyfirmowe.pl  swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług strony czyli przesłania odpowiedzi droga mailową lub telefonicznie na podany przez użytkownika adres mailowy lub telefon lub użycia jego danych w celu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej w systemie rezerwacyjnym jeżeli wydał taką dyspozycje w mailu oraz przesyłania komunikatów dotyczących promocji. Użytkownik który wysłała zapytanie może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
3. Korzystając ze stron internetowych zamieszczonych w witrynie Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a właścicielem strony oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z strony, a w szczególności poszanowania dobrych obyczajów.

IV. ŚWIADCZONE USŁUGI.

1. Właściciel za pośrednictwem witryny internetowej zapewnia każdemu, kto posiada komputer lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z internetu, dostęp do określonych informacji w formie elektronicznej (Usługi), włączając w to dostęp do informacji (Informacje) znajdujących się na poszczególnych stronach witryny, przy wykorzystaniu  powiązanego z właścicielem dostawcy usług internetowych (internet service provider, Dostawca). Właściciel witryny jest uprawniony do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich informacji w każdym czasie. Każdy użytkownik witryny wyraża zgodę na nie podejmowanie prób korzystania z witryny lub wykorzystywania Usług lub zapoznawania się z Informacjami, jeżeli wcześniej nie wyrazi zgody na niniejszy Regulamin Witryny internetowej ("Regulamin").
2.  Usługi lub Informacje zawarte w witrynie www.salonyfirmowe.pl  są własnością właściciela witryny lub licencjodawców i podlegają ochronie zgodnie z właściwym, obowiązującym prawem, w szczególności  ochroną właściwą dla ochrony znaków towarowych i praw autorskich. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu użytkownik nie jest uprawniony do ponownego odtwarzania, przekazywania, sprzedaży, wyświetlania, dystrybuowania, publikowania, rozpowszechniania, modyfikowania bądź wykorzystywania w celach gospodarczych lub komercyjnych Informacji lub którejkolwiek z Usług w jakikolwiek sposób (włączając w to formę elektroniczną, papierową lub przy użyciu innych nośników informacji) Użytkownik również niniejszym wyraża zgodę nie używać Informacji lub Usług w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem i jest świadomy prawa żądania przez właściciela witryny, osoby przez nią upoważnione, Dostawcę, licencjodawcę lub inną uprawnioną osobę trzecią przestrzegania jej praw odnośnie określonych Informacji, Usług, Materiałów.

V. MATERIAŁY

1. Dokładność, kompletność oraz adekwatność Informacji i usług zamieszczonych w witrynie nie są gwarantowane i mogą podlegać zmianom.
2. Transmitowanie lub używanie któregokolwiek z materiałów w sprzeczności z Regulaminem, lub jakimkolwiek właściwym prawem jest zabronione. Z zastrzeżeniem regulaminu dotyczy to w szczególności  praw autorskich, kopiowania, naruszania znaków towarowych, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych, wykorzystywania materiałów do działań o charakterze obscenicznym lub niemoralnym, które mogą być potraktowane jako zniesławiające albo stanowiące groźbę karalną, jak również materiałów, które mogą naruszyć czyjeś dobra osobiste.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel witryny stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników. Aktualną informację na temat stosowanych przez właściciela zabezpieczeń mających na celu ochronę prywatności Użytkowników można uzyskać klikając na ikonę Polityka Prywatności lub pod adresem  info@salonyfirmowe.pl

VII. PRYWATNOŚĆ - DEKLARACJA POSZANOWANIA PRYWATNOŚCI

Właściciel witryny oświadcza, że:
1. Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań.
2. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Ponadto użytkownik ma prawo ich przeglądania, modyfikowania lub wymazania w każdej chwili.
3. Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. 

VIII. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Właściciel witryny www.salonyfirmowe.pl nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności usług, informacji które mogą być ograniczone lub przerwane w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.
2. Właściciel strony www.salonyfirmowe.pl zastrzega, że informacje i ceny zawarte na  stronach witryny mogą nie być wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
3. Właściciel witryny www.salonyfirmowe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości     witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Wszelka zawartość witryny ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Położenie hoteli na mapie jest przybliżone. Właściciel witryny www.salonyfirmowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za określenie dokładnego położenia hoteli.
5. Dokładność, kompletność oraz adekwatność informacji i usług nie jest gwarantowana.     właściciel lub osoby upoważnione, jak i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, rzeczywiste i przyszłe, nadzwyczajne i innego rodzaju, które użytkownik poniesie w związku z dokonaniem czynności w oparciu o informacje zamieszczone na Stronie bądź za ich pewność, dokładność, kompletność, adekwatność, a także za opóźnienia lub błędy w transmisji lub dostarczaniem jakichkolwiek informacji lub usługi.

IX. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Użytkownik wyraża zgodę na to, że właściciel strony www.salonyfirmowe.pl nie gwarantuje, iż będzie kontynuować w sposób ciągły udostępnianie Informacji i Usług, zarówno w sposób dotychczasowy lub w inny sposób. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy, że zarówno właściciel lub osoby upoważnione lub licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, które poniósł w związku z zaprzestaniem prezentowania Stron lub modyfikacją jakiejkolwiek Usługi lub Informacji.
2. Dodatkowo, jednakże bez ograniczeń, właściciel witryny www.salonyfirmowe.pl lub osoby przez nią upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia spowodowane transmisją przez Usługi lub Informacje, wirusy komputerowe lub inne programy lub aplikacje mogące wpłynąć na prawidłowość działania Komputera lub które mogłyby wpłynąć na  zakres dostępu, zmodyfikować, usunąć, uszkodzić, deaktywować, zepsuć, unieruchomić lub w inny sposób przeszkodzić w jakikolwiek sposób w działaniu Usług lub jakichkolwiek oprogramowań użytkownika, jego hardware, danych lub wykonywania prawa własności.

X. POUFNOŚĆ

Właściciel witryny www.salonyfirmowe.pl podejmuje czynności zabezpieczające celem zapewnienia poufności informacji, które przekazuje właścicielowi użytkownik, jak również informacji, które zostaną stworzone, wprowadzone lub rozszerzone w związku z korzystaniem z Usług, jednakże z uwagi na to, iż takie informacje mogą być dostępne za pośrednictwem internetu, użytkownik potwierdza, iż jest świadomy, że nie ma pewności, że informacje przez niego przekazane lub Informacje dostarczone mu za pośrednictwem Usług pozostaną bezpieczne. Dodatkowo, właściciel witryny www.salonyfirmowe.pl może takie informacje ujawnić swoim pracownikom i Dostawcy w związku z prowadzeniem działalności i zapewnianiem ciągłości świadczenia Usług,  w celu spełnienia określonych prawem obowiązków lub na żądanie uprawnionych organów.

XI. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA I WŁAŚCIWE PRAWO

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dostępnym wiążącym dokumentem określającym zasady korzystania z witryny www.salonyfirmowe.pl i zawartych w niej usług, informacji, materiałów a zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez właściciela witryny www.salonyfirmowe.pl w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia w witrynie www.salonyfirmowe.pl  na co użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 

KSI Media KSI Media
Opublikowane na stronie materiały nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
Strona główna
O firmie
Nasza oferta
Kontakt
Regulamin serwisu
Zadaj pytanie
Dokumenty
GOOGLE+
Cookies
Tagi:
#wycieczki Last minute
,
#neckermann lublin
,
#biuro podróży lublin
,
#EGIPT
,
#biuro podróży zamość
,
Tunezja, #Felicity, Atrium, #Plaza, #Ikea, Galeria Lublin
,
Lublin E.Leclerc biuro podróży
,
#tui lublin
,
Salon firmowy , tui, rainbow
,
#Galeria Olimp
,
Lato 2017
,
Majorka
,
#Biuro Podróży Lublin
,
#biuro podróży Zamość
,
#lublin salon firmowy
,
#zamość
,
all inclusive
,
#Galeria Twierdza Biuro Podróży